Algemene voorwaarden B&B Alemsche Waard

Versie 1.0 – april 2022

Terminologie
• De termen B&B Alemsche Waard, Alemsche Waard, B&B zijn termen voor B&B Alemsche Waard.
• Gast: een persoon die bij de B&B heeft gereserveerd en verblijft en als zodanig is aangemeld.
• Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten.
• Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
• Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
• Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door B&B Alemsche Waard
• Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1. B&B Alemsche Waard

1.1. De B&B is beschreven op de website www.alemschewaard.nl . Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2. Het minimum verblijf in B&B Alemsche Waard is 2 nachten.

1.3. De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Iedere kamer heeft een eigen afsluitbare ingang.

1.4. Rusttijden zijn van 23.00 uur – 08.00 uur.

1.5. Bij B&B Alemsche Waard is roken in de verblijven en de algemene ruimtes verboden. In overleg kunt u roken op het terras, mits anderen hier geen last van hebben en de veiligheid niet in gevaar komt. Tijdens het roken dienen de deuren en de ramen van het verblijf gesloten te zijn.

1.6. Huisdieren zijn niet toegestaan

1.7. De kamers zijn geschikt voor twee personen. 

1.8. Inchecken van 15.00 tot 18.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Afwijkende tijden in onderling overleg mogelijk en alleen na bevestiging van de beheerder.

1.9. Kinderen zijn van harte welkom in B&B Alemsche Waard.

1.10. De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.

1.11. Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben

1.12. Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen

1.13. De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Alemsche Waard ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.14. Gasten van B&B Alemsche Waard dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.

1.15. B&B Alemsche Waard is onderdeel van Maatschap JJ van Oers en AMM van Oers-van den Oord en als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30277481.

2. Tarieven

2.1. De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming, gebruik van handdoeken en beddengoed en de eindschoonmaak. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

2.2. Ontbijt is niet inbegrepen. Op verzoek serveren wij tegen meerprijs uitgebreid ontbijt. U dient dit aan te geven wanneer u de reservering bevestigt, tezamen met speciale wensen waaronder allergieën en vegetarisch. Het ontbijt wordt op de kamer geserveerd. Tijden zijn in overleg met ons bespreekbaar. De actuele tarieven voor ontbijt vindt u op onze website.

2.3. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.4. Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.5. Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.alemschewaard.nl ) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3. Reservering en Betaling

3.1. Reservering is online mogelijk via www.alemschewaard.nl of via www.bedandbreakfast.nl of telefonisch via de telefoonnummers vermeld op onze website.

3.2. De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door B&B Alemsche Waard. Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is. U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door te reageren op het door u ontvangen aanbod welke wij sturen na uw reserveringsaanvraag. Door deze reserveringsaanvraag te bevestigen wordt de boeking pas definitief. Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3. Voor reserveringen vanuit het buitenland dient 50% van het reserveringsbedrag binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan aan B&B Alemsche Waard. Indien de incheckdatum binnen 14 dagen na reservering is geldt betaling in de B&B. Pas na ontvangst van dit voorschotbedrag wordt er een reserveringsbevestiging verstrekt.

3.4. Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar:
JJ van Oers en AMM van Oers- van den Oord
IBAN nr.: NL28 RABO 0131 7900 56
BIC: RABONL2U

3.5. Betaling van het (restant)bedrag dient bij het inchecken te worden voldaan in de B&B. Betaling kan contant of per PIN worden voldaan. Creditcards worden niet geaccepteerd.

4. Annulering

4.1. Tot 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met dinsdag. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.

4.2. Bij annulering vanaf 2 dagen voor datum van aankomst wordt 50% van het tarief van de reservering in rekening gebracht. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.

4.3. Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.

4.4. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@alemschewaard.nl worden doorgegeven.

4.5. B&B Alemsche Waard heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5. Schade

5.1. De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.

5.2. De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.

5.3. Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

5.4. Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.

5.5. Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

6. Klachten

6.1. De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2. De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3. Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

8.4. De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9. Privacy

9.1. Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier (op site?).

10. Slotbepaling

10.1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

10.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

10.4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.